SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58- 681 92 02   e-mail: spkamienicakrolewska@wp.pl

   

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci

Cyfrowa szkoła


 

Przydatne linki:

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

 

 Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

na rok szkolny 2019/2020


Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1534),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez Nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz 393)

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),

 • Statut Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej .

 • Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

Plan opracowany został w oparciu o:
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:


 1. w zakresie kontroli:


 1. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

 • Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;


 1. w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:

 • Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania
  uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

 1. w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

 • Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;


 1. w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła policealna):

 • Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”.

 1. w zakresie ewaluacji:


Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):


 1. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:

 • Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

 • Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

 • Rodzice są partnerami przedszkola”;


 1. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dla dzieci i młodzieży) – w zakresie wymagań:

 • Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;

 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

 • Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”;


 1. w szkołach dla dorosłych – w zakresie wymagań:

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;


 1. w bibliotekach pedagogicznych – w zakresie wymagań:

 • Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;

 • Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;

 • Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.


Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 1. w zakresie monitorowania:

 1. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

 • Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”;

 1. w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych:

 • Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”;

 1. w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:

 • Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”;

 1. w publicznych szkołach podstawowych:

 • Prowadzenie działalności innowacyjnej”;

 1. w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych:

 • Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”;

 1. we wszystkich typach szkół:

 • Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

 1. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej.

 2. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2018/2019.

Cele do zrealizowania i główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2019/2020: 1. stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty i do dalszego etapu edukacji

 2. Skuteczne wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznych.

 3. Wspieranie uzdolnień uczniów o różnym potencjale rozwojowym.

 4. Powszechne i systematyczne wykorzystanie technologii komputerowej i internetowej oraz nauka programowania.

 5. Wzmocnienie zaangażowania rodziców w organizację procesu wychowawczego i dydaktycznego.

 6. Poprawa komunikacji między szkołą a rodzicami.

 7. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole

 8. Zapewnienie warunków do nauki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 9. Atrakcyjność zajęć świetlicowych.


Dalszego doskonalenia wymaga:

 1. indywidualizacja pracy na lekcji oraz stosowanie aktywnych metod pracy przez nauczycieli,

 2. dokonywanie ewaluacji zajęć przez wszystkich nauczycieli,

 3. systematyczność oceniania, szczególnie na początku roku szkolnego.

 4. Stosowanie oceniania kształtującego rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i zaangażowania.

 5. Szczegółowe zaplanowanie i dostosowanie do wieku uczniów zajęć świetlicowych.

Zalecenia w zakresie zajęć wspierających dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce:

1. Wypracować sposoby zachęcania rodziców uczniów do angażowania się

w życie szkoły i własnych uczniów oraz polepszenie frekwencji na zebraniach

z rodzicami oraz konsultacjach z nauczycielami.

 1. Wzmocnić współpracę pomiędzy nauczycielami realizującymi zajęcia z tym samym dzieckiem, w celu uzyskania jak najlepszych efektów.
Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Spis treści zawartych w planie 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

 2. Kalendarium szkolne.

 3. Harmonogram imprez szkolnych.

 4. Harmonogram wycieczek.

 5. Harmonogram konkursów.

 6. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.

 7. Harmonogram spotkań z rodzicami

 

 1. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY


Zarządzanie i organizacja


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrekcja szkoły

do końca sierpnia

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły

dyrektor, rada pedagogiczna

do 15 września

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki

rada pedagogiczna

do 15 września

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrekcja szkoły

Do 15 września

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

wszyscy nauczyciele

do 15 września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

dyrektor szkoły, opiekunowie staży

cały rok

Promocja szkoły w środowisku

wszyscy nauczyciele

cały rok


Nauczanie


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych, także próbnych. Analiza oraz opracowanie ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji

dyrekcja, zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

dyrektor, przewodniczący zespołów

cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Wypracowywanie systemów motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor szkoły, nauczyciele

według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

dyrektor, szkoły

według harmonogramu

Kontynuacja działań w ramach projektu „Cyfrowa szkoła” - programowanie

Koordynator, nauczyciele, dyrektor

Cały rok szkolny

Przestrzeganie przepisów dotyczących nauki języka kaszubskiego

Zespół zadaniowy, dyrektor, nauczyciele wychowawcy

Cały rok szkolny

Kontynuacja projektu OTWARTA SZKOŁA

Wszyscy nauczyciel, zespół

Cały rok szkolnyWychowanie


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

wszyscy nauczyciele

cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, psychologiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

wychowawcy klas

cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

opiekun samorządu

cały rok

Wychowanie ekologiczne

nauczyciele

cały rok

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym

nauczyciele

cały rok

Kształcenie tożsamości regionalnej związanej z historią Kaszub i językiem kaszubskim

Nauczyciele języka kaszubskiego, regionaliści, wychowawcy

Cały rok

Edukacja czytelnicza i medialna

Nauczyciel bibliotekarz i animator centrum multimedialnego

cały rok

Przedsiębiorczość i finanse

nauczyciele

Cały rok


Zadania opiekuńcze


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pedagog szkolny, psycholog szkolny, zespoły zadaniowe

cały rok

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym adaptacji w środowisku szkolnym i oddziale klasowym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas, pedagog, dyrektor

cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole

Dyrektor, wychowawcy klas

cały rok

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów

Dyrektor, nauczyciele, psycholog, pedagog, obsługa

cały rok

 1. KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Termin

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Renata Gojtowska

12 września 2019

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

12 września 2019 r. godz. 17.00

Zebranie z rodzicami

Wybory do samorządu uczniowskiego

Dyrektor, Wychowawcy klas

Małgorzata Studzińska

23 - 27 września 2019 r.

Akcja sprzątania świata

Natalia Formela, wychowawcy

17 września 2019 r.

Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Nauczyciel historii

20 września 2019 r. (piątek) oraz 23 września (poniedziałek) godz. 10:00

Święto pieczonego ziemniaka

Dzień Języka Kaszubskiego


Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Lipą” nauczyciele: Sabina Wiśniewska, Alina Treder, Dorota Miotk, Bartek Leszk, Wioletta Winczewska, wszyscy pozostali nauczyciele

23 – 27 września 2019 r.

Tydzień matematyki

Nauczyciele matematyki

30 września 2019 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

Wychowawcy, samorząd

14 października godz. 10:00


Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I sp

Nauczyciele


Danuta Zelewska

16 października 2019 r.

Obchody Dnia Papieskiego

Ks. Andrzej Piernikarczyk, Grażyna Dawidowska

1 listopada 2019 r.

Wszystkich Świętych


11 listopada 2019 r.


Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Wychowawcy kl IV-VIII


20 – 22 listopada 2019 r.

Próbne egzaminy ósmoklasisty

n-le przedmiotów, wychowawca

30 listopada 2019 r.

Andrzejki szkolne - dyskoteka

Wychowawcy klas

7 grudnia 2019 r. godz. 13:00

Mikołajki szkolne

Kiermasz świąteczny

Wychowawcy klas 0- III sp


15 grudnia 2019 r. godz. 13:00

Wigilia dla starszych

Koło Gospodyń, szkoła

20 grudnia 2019 r.

Wigilia szkolna/wigilie klasowe

Wychowawcy klas

20 grudnia 2019 r.

Jasełka

Nauczyciele klas 0-III

23 grudnia – 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna


…………………………..

Choinka szkolna/Bal karnawałowy

Bal: wychowawcy klas

,, 0” - III

19 grudnia 2019 r.

Procedura wystawiania ocen śródrocznych proponowanych

Nauczyciele

9 stycznia 2020 r. godz. 15:15

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

dyrektor

15 lutego 2020 r. (sobota) godz. 15:00

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

Nauczyciele klas 0-III; IV-VI sp i I-III GIM, wszyscy chętni nauczyciele, Sołectwo

13 styczeń – 26 styczeń 2020

Ferie zimowe


Luty

Wolontariat

Bartłomiej Leszk, Renata Gojtowska


8 marca

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Samorząd szkolny

30 marzec – 1 kwiecień 2020 r.

Rekolekcje szkolne

W rekolekcje odbywają się lekcje 1 – 3.

Ks. Andrzej Piernikarczyk; p. Grażyna Dawidowska, wychowawcy, nauczyciele

21 marca

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień Ziemi

Wychowawcy klas ,, 0’’ – III

Natalia Formela

Samorząd uczniowski

21,22,23 (wtorek - czwartek) kwiecień 2020r.

Egzaminy ósmoklasisty

Wychowawcy, dyrektor

9-14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna Przerwa świąteczna


21 maja 2020 r.

Procedura wystawiania rocznych proponowanych ocen klasyfikacyjnych

Dyrektor, nauczyciele

20 maja 2020 r. godz. 17.00

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

………………………………

Dni języków obcych i języka kaszubskiego

Sabina Wiśniewska

Małgorzata Domaros

Anna Figura

Wioleta Winczewska

Grażyna Dawidowska

4 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 10:00

Szkolne uroczystości związane z Dniem Rodzica

Wychowawcy klas ,, 0’’ - III

Maj – Czerwiec

Przystań Żeglarska ,,Wiking’’

„Tydzień Żeglarski”

Wychowawcy klas ,, 0’’ – III

Wychowawcy klas IV-VI i I-III Gim oraz wszyscy nauczyciele

Rada Rodziców

Uroczystości związane z Dniem Dziecka – Festyn rodzinny

Renata Gojtowska, nauczyciele

1,2,3 (poniedziałek - środa) czerwiec 2020r.

Dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty

dyrektor

18 czerwca 2020 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

dyrektor

26.czerwca 2020 r. godz. 9:00

Zakończenie roku szkolnego SP i przedszkole

Dyrektor, Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Czerwiec

Odebranie z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianie

dyrektor

czerwiec 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

dyrektor

Czerwiec/lipiec

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

dyrektor

Lipiec

Awans zawodowy nauczycieli

Dyrektor, opiekun stażu

Sierpień

Egzaminy poprawkowe

Dyrektor nauczyciele

 1. HARMONOGRAM KONKURSÓW

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

LP

Terminy spotkania z rodzicami

tematyka

1

12 wrzesień 2019 r. godz. 17:00

Organizacyjne, wybory do Rady Rodziców

2

14 listopad 2019 r. godz. 17:00

Informacyjne+ procedury egzaminów

3

19 grudzień 2019 r. godz. 17:00

Informacja o proponowanych ocenach

4

12 marzec 2020 r. godz. 17:00

Informacyjne kiermasz świąteczny +przypomnienie procedur egzaminu

5

21 maj 2020 r. godz. 17:00

Informacja o proponowanych ocenach

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada,

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada,

 • Boże Narodzenie – 25 – 26 grudnia,

 • Nowy Rok – 1 stycznia,

 • Trzech Króli – 6 stycznia,

 • Ferie zimowe - 13 styczeń -26 styczeń 2019 r.,

 • Przerwa Wielkanocna – 9 kwietnia 14 kwietnia 2020 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja,

 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja,

 • Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.


Dni dodatkowo wolne od pracy:

 • 2 i 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek)

 • Egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (wtorek – czwartek)

 • 12 czerwca 2020 r. piątek po Bożym Ciele

 1. HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ


Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

26 sierpień 2019 r.

Inauguracyjne przed rokiem szkolnym 2019/2020

2.

12 wrzesień 2019 r.

Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

3.

14 listopad 2019 r.

Szkoleniowe i organizacyjne. przypomnienie i modyfikacja procedur egzaminacyjnych – powołanie komisji na próbny egzamin

4.

19 grudzień 2019 r.

Sprawy bieżące (Informacja o proponowanych ocenach końcowych)

5.

9 styczeń 2020 r.

Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły – powołanie komisji na egzamin gimnazjalny.

6.

12 marzec 2020 r.

Szkoleniowe egzamin gimnazjalny – tematyka aktualna dla szkoły

7.

21 maj 2020 r.

Sprawy bieżące. Informacja o proponowanych ocenach końcowych.

8.

18 czerwiec 2020 r.

Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 

Terminy spotkań do spraw pomocy psychologiczno pedagogicznej – Iwona Koszałka - Arent